Přihlášení
Login
Heslo
Domů
Knihy
Odkazy

Napsat email

TOPlist

Behaviorální analýza - metoda sestavování kriminálního profilu pachatele

Jiřina Hofmanová, 16.10.2010, 16:55


Představení nové kriminalistické taktické metody

Boj s kriminalitou jako nejhrubší formou protispolečenské činnosti odráží společenské vztahy i úroveň vědecko technického pokroku. Účinný boj proti trestné činnosti je možné vykonávat dobře organizovanými specializovanými složkami státního aparátu, které jsou na tento boj připravené. V souladu s účelem trestního řízení jsou před orgány činnými v trestním řízení postaveny konkrétní úkoly, s jejichž plněním úzce souvisí využívání vědeckých metod a prostředků vědních oborů, které se zabývají bojem s trestnou činností.

Již v 70. letech minulého století byla v odborných kriminalistických kruzích avizována nutnost specializace v obasti způsobu páchání trestných činů a nutnost rozvoje odborných kriminalistických znalostí založených na zkoumání problematiky způsobu páchání, která byla nazvána "analýzou způsobu páchání trestné činnosti".

Z pohledu dnešního stavu kriminalistiky i forenzních věd je zkoumání způsoub páchání trestné činnosti nutné opřít o řádné informační zabezpečení procesu odhalování a dokazování. Objasňování a vyšetřování každé kriminalisticky relevantní události je strukturovaným informačně poznávacím procesem, který musí být podporován kvalitní analytickou činností.Vzhledem k tomu, že do současné doby nebyla kriminalistikou řešena otázka sjednocení subjektivních názorů na analýzu trestných činů, nabývá na významu behaviorální analýza , jejíž metody jsou jednou z možností, jak efektivně získávat informační fond.

Behaviorální analýza představuje nově se rozvíjející vědní odvětví kriminalistiky, které své vědecké poznávání orientuje na oblast zákonitostí způsobu páchání trestné činnosti a na oblast osobnosti pachatele a oběti.

Behaviorální analýza využívá poznané zákonitosti na vypracování metod a prostředků, které budou nacházet své uplatnění v kriminalitické bezpečnostní praxi při odhalování, vyšetřování a předcházení konkrétním druhům trestných činů a při řešení ostatních protispolečenských jednání.

Metody behaviorální analýzy vznikly na základě empirického poznání a jejich další vývoj je závislý na rozvoji a aplikaci poznatků kriminalistiky, kriminologie a jiných věd, zejména forenzních disciplín.

Behaviorální analýza je definována jako vědní obor kriminalistiky, zkoumající zákonitosti mezi způsobem páchání kriminalisticky relevantní události a jejími účastníky, jehož cílem je vypracovat metody na určení modelu psychických a fyzických vlastností pachatele a dalších informací, které jsou potřebné na vypátrání pachatelů, jejich usvědčení ze spáchaných trestných činů a také na zdokonalování systému preventivních opatření.

Behaviorální analýza vytváří metody a prostředky ke zkoumání svých objektů , ke kterým patří osoby (pachatel, oběť, svědek), věci (zejména nástroje, zbraně, dopravní prostředky, prostředky k zamezení vzniku stop, prostředky k získání kontroly nad obětí), scéna deliktu a způsob páchání trestné činnosti.

Metody a prostředky behaviorální analýzy jsou nástrojem poznávací kriminalistické činnosti, která se stává procesem zkoumání a posuzování. Zkoumání a posuzování kriminalisticky relevantní události je možné rozdělit do několika etap, které tvoří součást klasifikační analýzy, forenzní analýzy či sestavování modelů objektů behaviorální analýzy.

Klasifikační analýza má za cíl popsat a fixovat znaky objektů behaviorální analýzy a strukturovat prvotní informace. V rámci forenzní analýzy jsou řešeny myšlenkové úlohy při behaviorální rekonstrukci a diagnostice chování účastníků kriminalisticky relevnatní události. Závěrečnou částí behaviorální analýzy je tvorba a využití modelů objektů behaviorální analýzy, zejména tvorba modelu osobnosti neznámého pachatele a analýza v systému ViCLAS.

Zpět

NOVINKY


09.11.2017

test01.12.2010

Pro registrované uživatele byly vloženy behaviorálně významné pojmy a teorie z oblasti trestněprávní a forenzní problematiky.17.11.2010 Pro registrované uživatele byl vložen český překlad odborného článku R.K.Resslera a J.E. Douglase Profilování pachatele - multidisciplinární přístup.


17.11.2010 Pro registrované uživatele byl vložen odborný článek: No smoke without fire - a reply to Snook et al.


17.11.2010 Pro registrované uživatele byl vložen odborný článek Snnoka a kol. The Criminal Profiling Illusion: Whatś behind the Smoke and Mirrors?


04.06.2009 dnes zprovozněno fulltextové vyhledávání v příspěvcích


© Schacco 2010